Hvor er vi representert?

Våre brukermedvirkere fremmer pårørende sine interesser i råd og utvalg over hele landet.

Ivareta sine brukermedvirkere representerer pårørende i flere råd og brukerutvalg, hvor vi fremmer pårørendes erfaringer, kunnskap og behov.

Nasjonalt
 • Ressursgruppe: Bolig for velferd, hos Husbanken
 • Ekspertrådet til ROP – Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser
 • Arbeidsgruppe for Nasjonal overdosestrategi 2014-2017
 • Helsedirektoratets BrukerROP
 • Overordnet brukerråd ved Helsedirektoratet
 • Referansegruppe for Pakkeforløp psykisk helse og rus, ved Helsedirektoratet
Nord
 • Brukerrådet for Rus- og psykiatritjenesten, Tromsø kommune
 • Arbeidsgruppen, Rus- og psykiatritjenesten, Tromsø kommune
 • Ruspolitisk råd, Bodø kommune
Midt
 • Brukergruppen ved Rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital
 • Brukerutvalg i Helse Nord-Trøndelag 2016-2017
 • Brukerutvalg NAV, Verdal, Nord-Trøndelag
 • Brukerrådet på Lade Behandlingssenter, Trondheim
Vest
 • Pårørenderepresentant i Overdose strategi gruppen, ved Etat for psykiskhelse og rustjenester, Bergen kommune
 • Pårørenderepresentant i Kvalitetsgruppe ved Etat for psykiskhelse og rustjenester, Bergen kommune
 • Brukerrepresentant, Etat for psykiskhelse og rustjenesten i Bergen
 • Pårørenderepresentant i Brukerutvalget ved Bergensklinikkene
 • Pårørenderepresentant i Nabo/Ressursgruppe for åpne russcener, Bergen
 • Pårørenderepresentant i Referansegruppe for nalokson ved Strax-Huset, Bergen
Sør-Øst
 • Samarbeidsgruppe: Individuell Plan, ved Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo
 • Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), ved Oslo universitetssykehus
 • Brukerrådet ved Avdeling rus og avhengighet, ved Oslo universitetssykehus
 • Brukerutvalg ved Avdeling rus og avhengighet (ARA), Sørlandet sykehus
 • Referansegruppe: KoRus-Sør ved Borgestadklinikken
 • Brukerrådet ved Borgestadklinikken Blå Kors
 • Brukerrådet ved Blå Kors øst
 • Overdosestrategi, Arendal kommune
 • Bruker- og pårørendeforum i Sandnes kommune
 • Brukerutvalget, Gran kommune
 • Brukerrådet ved Velferdsetaten Oslo kommune
 • Brukerutvalg, NAV Stovner, Oslo kommune
 • Prosjekt og styringsgruppe: Samhandlingsbolig bydel Bjerke/bydelssamarbeid
 • Brukerrådet ved Valdresklinikken TSB
 • Brukerutvalget ved Incognito klinikk, Oslo
 • Brukerutvalg, NAV Lørenskog
 • Planleggingsgruppe, Boligplan 2018-2026, Lørenskog kommune
 • Dialogmøte om brukermedvirkning, Lørenskog kommune