Fritt behandlingsvalg

Ordningen med «fritt behandlingsvalg» erstattet «fritt sykehusvalg» i 2015.

Pasient – og brukerrettighetsloven § 2-4  gir deg rett til å velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten, både når det gjelder vurdering av henvisning til spesialisthelsetjenesten og ved hvilken institusjon behandlingen skal mottas. Men det er begrensninger i ordningen. Man kan bare velge blant institusjoner som har rett til å tildele pasient – og brukerrettigheter og blant institusjoner som enten er eid av, eller har avtale med, et regionalt helseforetak, eller er godkjent av HELFO. (godkjenningsordningen)  

Øyeblikkelig hjelp er ikke en del av fritt behandlingsvalg.  Det er kun planlagte innleggelser som omfattes av ordningen. Det er også mulig å velge vurdering av retten til helsehjelp ved en institusjon og gjennomføring av behandlingen ved en annen virksomhet.  

Retten til fritt behandlingsvalg gjelder i utgangspunktet for alle pasienter. Men det er noen unntak for pasienter på tvang etter Lov om gjennomføring og etablering av psykisk helsevern kap. 3  eller etter  Helse – og omsorgstjenesteloven kapitel 10 , samt LAR pasienter.  Her er det anledning til å gjøre unntak dersom man, etter en samlet vurdering, konkluderer med at det ville være «uforsvarlig eller i betydelig grad er egnet til å svekke formålet med tvungent vern». (Pasient og brukerrettighetsloven § 2-4.4.ledd)  

Det er heller ikke adgang til å velge helsehjelp på et annet behandlingsnivå. Dette innebærer at dersom du er tildelt helsetjenester i kommunehelsetjenesten, kan du ikke i stedet kreve å få behandling på en institusjon som ligger under spesialisthelsetjenesten.  

Du finner en oversikt over frister og institusjonene du kan velge mellom på Helsenorge.no – fritt behandlingsvalg . Det kan oppleves vanskelig å få en god oversikt over hvilken institusjon man bør velge.  Derfor kan man få hjelp hos  veiledning helsenorge.no på telefon 23 32 70 00 

Dersom du har behov for individuell veiledning, kan du be om å bli satt over til en pasientrådgiver. Rådgiverne har sykepleierutdanning og erfaring fra spesialisthelsetjenesten. De har taushetsplikt på linje med øvrig helsepersonell.  

Vil du vite mer? Helsedirektoratets kommentarer til Pasient og brukerrettighetsloven 2.4  gir nyttig informasjon. 

Skriv Om Det

Trenger du noen å snakke med? Du kan skrive til oss om tanker, følelser eller spørsmål du sitter inne med. “Skriv Om Det” er åpent for henvendelser hele døgnet, og en pårørendekontakt svarer fortløpende innenfor organisasjonens åpningstid. Vi kan se e-post adressen din, så du vil ikke være helt anonym. 

Mange spør oss om:

  • Dine rettigheter som pårørende
  • Bruker- og pasientrettigheter
  • Behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten og kommunen
  • Gjeld og økonomi
  • Hva kan NAV hjelpe med
  • Hvordan klage på offentlige vedtak
  • Bolig