Andre aktører innen rus- og pårørendefeltet

FRIVILLIGE BRUKER- OG PÅRØRENDEORGANISASJONER

A-larm
Er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet. A-larm er blant annet ett ettervernstilbud for alkohol- og rusmiddelavhengighet i rehabilitering, forvern for personer i påvente av behandling, for pårørende og andre som blir berørt av ruspolitikk.

Barn av rusmisbrukere – BAR
Er en bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre som opplever foreldres rusbruk som belastende. De har blant annet tjenesten BARsnakk, som er en anonym nettbasert chattetjeneste.

Foreningen human ruspolitikk (FHN)
Er en brukerorganisasjon som arbeider for skadereduksjon og en ruspolitisk reform.

For Fangers Pårørende (FFP)
Gir støtte og råd til familier og venner av innsatte i fengsel. FFP arbeider også for å synliggjøre og bedre vilkår for pårørende.

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse – LPP
er en landsomfattende ideell interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse.

LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Er en landsdekkende, livssynsnøytral organisasjon som støtter etterlatte og berørte ved selvmord. LEVE jobber også med forebygging av selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.

Normal Norge
Jobber for regulering av cannabis uten sivilrettslige sanksjoner og legalisering hvor både rekresjonell og medisinsk bruk er lovlig.

proLAR Nett – Nasjonalt forbund for folk i LAR
Er en organisasjon av og for pasienter i LAR. 15. januar 2017 slo de to organisasjonene proLAR og LAR-Nett Norge seg sammen til én organisasjon for pasienter i LAR.

Retretten
Har som formål å hjelpe til videre hjelp. Stiftelsen er brukerstyrt, og har et rusfritt dagsenter som er åpent for dem som selv bruker eller kjenner noen som bruker alkohol, legemidler eller narkotika.

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon – RIO
Er en landsdekkende brukerorganisasjon, med formål om å påvirke fagfolk, byråkrater og politikere slik at personer med rusproblemer får tilrettelagt veien til et aktivt og konstruktivt liv som ikke er dominert av rusproblemer.

WayBack
Er en uavhengig stiftelse som arbeider for at straffedømte kan leve et liv utenom kriminalitet og rusmisbruk. De retter innsatsen sin mot løslatelsesfasen og tiden etter løslatelse. Målet er at tidligere straffedømte integreres i samfunnet og arbeidslivet.

PARAPLYORGANISASJONER

ACTIS
Er en paraplyorganisasjon for organisasjoner som jobber på rusfeltet. De jobber for å redusere skadene fra bruk av alkohol, narkotika og pengespill. Deres mål er å være en premissleverandør for utformingen av politikken for rus- og spillavhengighetsfeltet i Norge.

Fagrådet
Er en nasjonal fag- og ruspolitisk medlemsorganisasjon for virksomheter, brukerorganisasjoner og tiltak som har personer med rusproblemer som målgruppe. De har som formål å synliggjøre, samle, drøfte og formidle faglige erfaringer, brukererfaringer, forsking og de ruspolitiske konsekvensene, for å sikre rusfeltet best mulig organisatorisk, faglig og ressursmessige betingelser.

Pårørendealliansen
Er en paraplyorganisasjon som jobber for å synliggjøre pårørende og arbeider for å forbedre vilkår og rettigheter, uavhengig av hvem du er pårørende til.

ANDRE ORGANISASJONER INNEN RUSFELTET

Foreningen tryggere ruspolitikk
Foreningen jobber for å sette skadeforebyggende og skadereduksjon i sentrum av norsk ruspolitikk.

Forbund Mot Rusgift (FMR)
En rusgiftpolitisk organisasjon som retter sin virksomhet inn mot studenter og fagfolk ved universiteter og høgskoler. FMR sier ja til rusopplevelser som forårsakes av positive sansestimuli, og nei til en kjemikalisering av folks følelses- og bevissthetsliv ved bruk av alkohol, narkotika og piller.

OFFENTLIGE TJENESTER OG INFORMASJONSSIDER

Folkehelseinstituttet (FHI)
Er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Forebygging.no
Er en nasjonal kunnskapsbase for rusmiddelforebygging og helsefremmende arbeid, inkludert tidlig innsats. Forebygging.no formidler kunnskap og nyheter , er en arene for aktuelle og viktige debatter innen fagfeltet

helsenorge.no
Den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. Helsenorge.no gir blant annet helseinformasjon om ulike temaer. Innholdet er levert av ulike aktører i helsesektoren.

Kommunetorget.no
En praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt, og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Kommunetorget.no har som mål å bidra til at ansatte i kommunene og lokalpolitikere får økt kompetanse om folkehelse. Og rusrelaterte problemstillinger.

Kompetansesenter – rus (KoRus)
Vi har syv regionale kompetansesentre på rusfeltet (KoRus) i Norge. Deres primære rolle er å styrke praksisfeltet gjennom å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse.

RUStelefonen
Er en offentlig landsdekkende veiledningstjeneste som tilbyr støtte og veiledning, samt informasjon om rusmidler og hjelpeapparat. Tjenesten svarer både brukere, pårørende og de som bare har spørsmål om rus