Ordningen Utvikling

Samarbeid med oss og søk om prosjektmidler hos Stiftelsen Dam.

Ordningen Utvikling gir støtte til tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter), og ble opprettet i 2019. Prosjektene skal rette seg mot målgrupper i Norge og bidra til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Ivareta er søkerorganisasjon hos Stiftelsen Dam og prosjekter kan søke om midler gjennom oss. Vi er interessert i prosjekter som ligger tett opptil vårt interesseområde. Som en pårørendeorganisasjon på rusfeltet ser vi behov for gode prosjekter som kan gi oss mer kunnskap om pårørende til personer med rusproblemer.

Ordningen har en tildeling i året. Du kan søke mellom 500.000 og 2 millioner kroner for hele prosjektperioden. Prosjektperioden kan være på maks to år.

Søknadsprosessen gjennomføres i to trinn; første trinn, skissesøknad – andre trinn, utvidet søknad. For mer informasjon om ordningen og søknadskriterier, se aktiv utlysning som ligger på nettsiden til Stiftelsen Dam.

For at vi skal kunne vurdere et mulig prosjektsamarbeid må du sende inn et utkast til prosjektbeskrivelse til oss. På bakgrunn av utkastet gir vi deg en tilbakemelding om prosjektet er noe vi ønsker å samarbeide om. Dersom vi inngår et samarbeid, vil vi bistå med råd og veiledning frem mot ferdigstilt prosjektsøknad til Stiftelsen Dam. På nettsiden til Stiftelsen Dam finner du mye god informasjon. Vi forutsetter at du som søker setter deg godt inn i stiftelsens utlysninger og regelverket.

Viktige datoer for ordningen Utvikling

  • 2. juni: Åpning av inklusjonsvurdering og søknadsskjema og frist for førstekontant med Ivareta
  • 15. september: Søknadsfrist til Stiftelsen Dam, første trinn
  • 15. oktober: Svar på søknad, første trinn
  • 15. desember: Søknadsfrist til Stiftelsen Dam, andre trinn
  • 15. februar: Svar på søknad, andre trinn

Vil du samarbeide med oss?

Ta kontakt med oss gjennom skjemaet, eller send oss en e-post til post@ivareta.no.