Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser

Før rusreformen i 2004 var samfunnets syn på mennesker som ruset seg på illegale rusmidler definert som et moralsk og sosialt problem, snarere enn medisinsk. Rusavhengighet ble i mindre grad oppfattet som sykdom på linje med andre somatiske eller psykiske lidelser. Holdningen til rusavhengighet preget oppbygningen av hjelpetilbudet. Tiltakene var i stor grad ensidig sosialfaglig fundert.  Mye av behandlingstilbudet var satt ut til private stiftelser og ideelle organisasjoner. Man hadde i liten grad etablert en faglig konsensus om hva rusfaglig kompetanse og forsvarlig behandling skulle inneholde.  

Med rusreformen overførte Stortinget fylkeskommunenes (nå statsforvalterens) ansvar for behandlingstiltak for rusavhengige til staten, ved de regionale helseforetakene. Fra 1. januar 2004 ble rusavhengige definert som «pasienter» og innlemmet i spesialisthelsetjenesten og både den rusavhengige og nærmeste pårørende fikk rettigheter etter pasient – og brukerrettighetsloven. 

Behandlingstilbudet «tverrfaglig spesialisert rusbehandling» (TSB) er hjemlet i Lov om spesialisthelsetjenesten mm (spesialisthelsetjenesteloven) § 2-1a, som angir hvilke spesialisthelsetjenester de regionale helseforetakene (RHF) skal sørge for at befolkningen mottar.  

I § 2-1, punkt 5, fremgår det at det regionale helseforetaket skal sørge for «tverrfaglig  spesialisert rusbehandling for rusmiddelavhengighet», inkludert institusjonsplasser som kan ta imot rusmiddelavhengige etter helse- og omsorgstjenesteloven (HOL)  kap.10  Kapitelet omhandler hjemlede tvangstiltak ovenfor rusavhengige.  Det er fylkesnemnda som fatter vilkår om tvangsinnleggelse etter HOL kapitel 10. Kommunen skal forberede saken etter begjæring fra pårørende eller av eget tiltak.  

Etter HOL §10-3, er det adgang til å tvangsinnlegge gravide rusavhengige som misbruker rusmidler til skade for fosteret.  Behovet for tvangsanbringelse skal revurderes hver tredje måned. Her er det fosterets behov for beskyttelse som veier tyngst.  

Etter HOL § 10-2 er det gitt en snever hjemmel for å tvangsinnlegge rusavhengige til «undersøkelse og tilrettelegging av behandling». Det er derved ikke anledning til å tvangsbehandle etter kapitel 10-2.  Følgende vilkår må alle være oppfylt; Pasienten må ha et dokumentert omfattende og vedvarende misbruk som setter vedkommende i fysisk eller psykisk helsefare. Det må også være en årsakssammenheng mellom rusmiddelmisbruket og helsefaren. Frivillige hjelpetiltak må være utilstrekkelige. Dette er skjønnsmessige vilkår som må vurderes i det enkelte tilfelle.  Det er adgang til å tvangsinnlegge i inntil tre måneder.  

Etter HOL § 10-4 kan pasienten avtale å bli holdt tilbake i inntil 3 uker under behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  

Helsedirektoratet har gitt ut  «Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusavhengighet».  

For tvangstiltak under behandling i TSB gjelder Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer. 

De siste femten årene har behandlingstilbudet til rusavhengige gjennomgått en omfattende faglig utvikling. Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonale faglige retningslinjer for å sikre at tjenestene holder faglig forsvarlig kvalitet og er i tråd med kunnskapsutvikling og forskning til enhver tid. Det ble blant annet innført fritt behandlingsvalg og pakkeforløp.

Fortsatt kjøper de regionale helseforetakene en stor andel av behandlingstilbudet til rusavhengige hos private og ideelle stiftelser og virksomheter.   

På Helsenorge.no finner du en oversikt over hvilke behandlingstilbud de regionale helseforetakene eier selv, samt de  institusjonene de kjøper gjesteplasser hos.  

Følgende nasjonale faglige retningslinjer, veiledere, anbefalinger og pakkeforløp er særlig aktuelle for tverrfaglig spesialisert rusbehandling:  

Nasjonale faglige retningslinjer og pakkeforløp 

Avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler  

Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet 

Gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 

Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet 

Samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (Rop – lidelser) 

Pakkeforløp rusbehandling TSB 

Pakkeforløp gravide og rusmidler 

Forskrifter 

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer. 

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 

Nasjonale veiledere 

Prioriteringsveileder – tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusavhengighet». 

Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) 

Nasjonal veileder – opioider 

Nasjonal veileder – vanedannende legemidler 

Kontaktskjema 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss. Kontaktskjemaet er åpent for henvendelser hele døgnet, og vi svarer fortløpende på e-post innenfor organisasjonens åpningstid. Av personvernhensyn anbefaler vi at du unngår å oppgi sensitive personopplysninger.