Hvor er vi representert?

Våre brukermedvirkere fremmer pårørende sine interesser i råd og utvalg over hele landet.

Ivareta sine brukermedvirkere representerer pårørende i flere råd og brukerutvalg, hvor vi fremmer pårørendes erfaringer, kunnskap og behov.

Nasjonalt
 • Ekspertrådet til ROP – Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser
 • Helsedirektoratets BrukerROP
 • Referansegruppe for Pakkeforløp psykisk helse og rus, ved Helsedirektoratet
 • Pårørenderepresentant i arbeidet med Pakkeforløp for ikke-dødelige overdoser, Helsedirektoratet
 • Styringsgruppe: Kompetanseutvikling rus og vold, et nasjonalt samarbeidsprosjekt med KoRus og RVTS, på oppdrag fra Helsedirektoratet.
Nord
 • Brukerrådet for Rus- og psykiatritjenesten, Tromsø kommune
 • Arbeidsgruppen, Rus- og psykiatritjenesten, Tromsø kommune
 • Ruspolitisk råd, Bodø kommune
 • Ressursgruppe ved Helgelandssykehuset
 • Styringsgruppa for prosjekt innen rus og psykiatri, Helgelandssykehuset
Midt
 • Leder av brukergruppen ved Rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital
 • Representant i styringsgruppe for Forbedringsprosjekt fremragende behandling, St. Olavs Hospital
 • Brukerrepresentant i Fagråd psykisk helsevern, rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital
 • Representant i arbeidsgruppe: Behandling og oppfølging særreaksjonsdømte pasienter i behandling, St. Olavs Hospital
 • Representant i brukerutvalget, St. Olavs Hospital
 • Brukerrepresentant ved Fagråd for koordinerte tjenester herunder habilitering, rehabilitering og LMS, St. Olavs Hospital
 • Representant: LMS-forum, St. Olavs Hospital
 • Representant: Psykose forløpsgruppe, St. Olavs Hospital
 • Representant: Pakkeforløp for psykisk helse voksne, St. Olavs Hospital
 • Representant: Forløpsgruppe psykisk helse, St. Olavs Hospital
 • Representant: Pakkeforløp for TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser), St. Olavs Hospital
 • Representant: Senter for e-terapi, St. Olavs Hospital
 • Representant i regional gruppe: Implementering av pakkeforløpet, Helse midt
 • Representant i Kontrollkommisjonen for sykehuset Levanger, avdeling rus og psykiatri
 • Nestleder i Brukerrådet på Lade Behandlingssenter, Blå Kors
 • Brukerutvalg NAV, Verdal kommune
 • Brukerutvalg NAV, Innherred kommune
 • Kommunalt råd for funksjonshemmede, Hemne kommune
 • Representant: Menn i ROP (samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse ), bolig, Trondheim kommune
 • Representant: Ny overdosestrategi i Trondheim, Trondheim kommune
Vest
 • Pårørenderepresentant i Overdose strategi gruppen, ved Etat for psykiskhelse og rustjenester, Bergen kommune
 • Pårørenderepresentant i Kvalitetsgruppe ved Etat for psykiskhelse og rustjenester, Bergen kommune
 • Brukerrepresentant, Etat for psykiskhelse og rustjenesten i Bergen
 • Pårørenderepresentant i Brukerutvalget ved Bergensklinikkene
 • Pårørenderepresentant i Nabo/Ressursgruppe for åpne russcener, Bergen
 • Pårørenderepresentant i Referansegruppe for nalokson ved Strax-Huset, Bergen
 • Pårørenderepresentant og styremedlem ved Røst-huset, Bergen
 • Pårørenderepresentant i END-prosjektet, Høgskulen på Vestlandet
 • Bruker- og pårørendeforum, Sandnes kommune
 • Styringsgruppe for jobb, Eigersund kommune
 • Planleggingssamarbeid, Rauma kommune
 • Brukerråd helse og omsorg, Rauma kommune
Sør-Øst
 • Samarbeidsgruppe: Individuell Plan, ved Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo
 • Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), ved Oslo universitetssykehus
 • Brukerrådet ved Avdeling rus og avhengighet, ved Oslo universitetssykehus
 • Pårørendenettverk, arbeidsgruppe for pårørendearbeid ved avdeling rus og avhengighet, Avdeling rus og avhengighet ved Oslo universitetssykehus
 • Kontrollkommisjon for Oslo universitetssykehus, 1
 • Brukerutvalg ved Avdeling rus og avhengighet (ARA), Sørlandet sykehus
 • Referansegruppe: KoRus-Sør ved Borgestadklinikken
 • Brukerrådet ved Borgestadklinikken Blå Kors
 • Brukerrådet ved Blå Kors øst
 • Brukerrådet Rus og psykiatri, Porsgrunn kommune
 • Overdosestrategi, Arendal kommune
 • Bruker- og pårørendeforum i Sandnes kommune
 • Prosjektgruppe, Sandnes kommune
 • Overdosedagen, Sandnes kommune
 • Brukerutvalget, Gran kommune
 • Brukerrådet ved Velferdsetaten Oslo kommune
 • Brukerutvalget ved Incognito klinikk, Oslo
 • Brukerråd for psykisk helse og rus i kommunen, Skedsmo kommune
 • Brukerutvalg, NAV Lørenskog
 • Planleggingsgruppe, Boligplan 2018-2026, Lørenskog kommune
 • Dialogmøte om brukermedvirkning, Lørenskog kommune
 • Representant i nettverket til Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

Ivareta har lenge representert pårørende i ulike råd og utvalg. Her ser du en oversikt over noen steder vi har representert pårørende tidligere.