Våre samarbeidspartnere

Norges Innsamlingsråd

Norges Innsamlingsråd er en interessepolitisk og faglig aktør som bistår norske organisasjoner og institusjoner som regelmessig skaffer midler til sin virksomhet gjennom innsamlinger.

Les mer på deres nettside 

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon 

– er en nasjonal fag- og ruspolitisk medlemsorganisasjon for virksomheter, brukerorganisasjoner og tiltak som har personer med rusproblemer som sin målgruppe.

Fagrådet er landets største paraply- og medlemsorganisasjon innen rusfeltet med 136 medlemsvirksomheter. Disse inkluderer om lag 200 tjenester med 5000 årsverk – og representerer bredden av tiltak og organisasjoner som arbeider innen behandling, forebygging, rehabilitering, forskning og skadereduksjon. Blant medlemmene finnes i tillegg bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige organisasjoner.

Les mer på deres nettside 

Frivillighet Norge

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Les mer på deres nettside  

Helsedirektoratet 

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal de gjøre med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at de skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen. De er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. 

Les mer på deres nettside 

Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.

Les mer på deres nettside

Pårørendealliansen

Pårørendealliansen er en frittstående paraplyorganisasjon som skal synliggjøre pårørende og familieomsorgens utfordringer, uavhengig av hvem man er pårørende til. Organisasjonen er en aktiv pådriver i utformingen av pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper. 

Les mer på deres nettside

Helse og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Les mer på deres nettside 

NAV

Nav forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte. NAV ble etablert 1. juli 2006. Kommunene og staten samarbeider om å finne gode løsninger for brukere gjennom 456 NAV-kontor, i kommuner og bydeler. Kommunen og NAV har avtalt hvilke kommunale tjenester kontoret skal tilby. 

Les mer på deres nettside 

Vi har flere samarbeid regionalt og lokalt 

Ivareta samarbeider med kommuner og regionale Helseforetak flere steder i landet. Våre samarbeid med ulike kommuner og bydeler er viktig for å synliggjøre lokal aktivitet og tilgjengeliggjøre våre veiledningstjenester for pårørende. Samarbeid med kommuner og regionale helseforetak gir oss mulighet til å ha innflytelse på beslutningsprosesser og på utforming av helse- og omsorgstjenestetilbudet.  

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss i sekretariatet?

Send oss en e-post