Lilly Kongsbakks fond

Ivareta forvalter en testamentarisk gave, etter Lilly Kongsbakk.

Gaven fra Lilly Kongsbakk er gitt for at pårørende som bor i Nordland og Troms og Finnmark kan få økonomisk støtte til ulike aktiviteter og formål. Hvert år utbetaler vi totalt 40 000 kroner. Fondet støtter pårørenderettede tiltak, formål og aktiviteter. Tiltaket det søkes til må utføres av Ivareta alene eller i samarbeid med andre aktører som engasjerer seg innen rus- og pårørendefeltet. Det gis kun støtte til søknader fra enkeltpersoner. Mottakere må være bosatt i Nordland eller Troms og Finnmark.

Hva kan det søkes om?

 • Aktiviteter og tiltak rettet mot pårørende, som er basert på frivillighet.
 • Råd og veiledning knyttet til rusrelaterte problemstillinger i eget liv.
 • Juridisk bistand for å avklare egne rettigheter som pårørende til en rusavhengig. Det gis ikke bistand til rettsprosesser.
 • Deltakelse på konferanser og opplæring i regi av Ivareta eller våre samarbeidspartnere som faller innenfor fondets formål.
 • Drift av frivillige selvhjelpsgrupper og sorggrupper for pårørende til rusavhengige.
 • Kostnader til opplæring av brukermedvirkning og aktiviteter relatert til brukermedvirkning.

Hva må søknaden inneholde?

 • Navn på søker og eventuelt tilknyttet organisasjon
 • Kontaktperson og kontaktinformasjon
 • Kort beskrivelse om hva det søkes støtte til
 • Hvilken nytte og formål har aktiviteten?
 • Start- og sluttdato for aktiviteten
 • Forventede kostnader
 • Andre finansieringskilder
 • Kontonummer

Søkere som får innvilget støtte må levere en kort sluttrapport når aktiviteten er gjennomført. I sluttrapporten legges ved kopi av kvitteringer. Når innsendt dokumentasjon er godkjent, vil søker motta betaling innen to uker.

Søknaden sendes elektronisk til post@ivareta.no. Vi behandler søknader fortløpende gjennom hele året. Søker får svar innen fire uker etter at søknaden er mottatt. Kommer søknaden inn etter 1. november behandles den for påfølgende kalenderår.

Ivareta tar forbehold om endringer.

Ønsker du å vite mer?

Send oss en e-post