Pårørendepolitikk

Vi mener at rettighetene til pårørende av rus og psykisk helseproblematikk må styrkes. Pårørende må få tilstrekkelig hjelp og avlastning og vi må bli hørt i helse- og omsorgstjenestene. 

Ivareta er best på pårørende

Ivaretas primære politiske formål er å bedre pårørendes rettigheter. Ivareta vil øke pårørendes kompetanse slik at de settes i stand til å etterspørre rettigheter de har krav på. Ivareta sprer informasjon om pårørendes livssituasjon og initierer kunnskapsutvikling på pårørendefeltet. Ivareta jobber for økt pårørendeinvolvering på system- og individnivå.

Ivareta vil jobbe for bedre rettigheter til pårørende.

Kommunenes plikt til å yte pårørende til rusavhengige tilstrekkelig bistand er for dårlig ivaretatt i helse- og omsorgstjenesteloven. Ivareta mener at det må innføres en ny og førende lovpålagt plikt til å ivareta pårørende.

Ivareta vil jobbe for at tjenestene samarbeider med pårørende.

Ivareta vil synliggjøre pårørendes ressurser i behandling. Pårørendeinvolvering fordrer en konstruktiv dialog med pasienten om betydningen av å inkludere pårørende i behandlingsforløpet. Pårørende kjenner som regel den rusavhengige godt og sitter på informasjon av stor betydning for kvaliteten i behandling og ettervern. Samarbeid er også viktig for å sikre pårørende en mer forutsigbar livssituasjon. Pårørende må selv avgjøre i hvor stor grad, og på hvilken måte, de til enhver tid vil inkluderes i pasientens behandlings- og ettervernstilbud.

Ivareta vil jobbe for at tjenestene benytter kompetansen som ligger i pårørendeorganisasjonene.

Ivareta vil jobbe for at tjenestene samarbeider med pårørendeorganisasjonene. Det ligger et stort og ubenyttet potensiale i samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste, kommune og organisasjonene. Tjenestene er avhengige av organisasjonene for å skape et helhetlig behandlingsforløp, og ikke minst med tanke på implementering av retningslinjer og føringer.

Ivareta vil jobbe for at det innføres en lovpålagt plikt for kommunene til å ha en pårørendekoordinator.

Pårørendes rettigheter er for dårlig ivaretatt. Kommunene prioriterer ikke tilbud til pårørende i tilstrekkelig grad. Manglende tilbud reduserer pårørendes helse unødvendig. Pårørende skal sikres gode og koordinerte tjenester. Pårørende trenger et kontaktpunkt og tydelig informasjon om hva de har krav på og hvor de kan få god og tilstrekkelig bistand og hjelp. Det er ofte vanskelig å nå fram i tjenesteapparatet. Ivareta vil derfor jobbe for at det innføres en plikt til å ha en pårørendekoordinator i kommunen.

Ivareta vil jobbe for innføring av et NAV-ombud.

Måten NAV forvalter lovverket på har stor betydning for den enkeltes livssituasjon. Gjeldende lovverk overfører betydelig makt til NAV. Derfor er det på tide med et NAV-ombud for å sikre bedre ivaretakelse av den enkeltes rettsikkerhet i møte med forvaltningen. Mange pårørende befinner seg i en vedvarende vanskelig og traumatiserende livssituasjon. Manglende individuell oppfølgning fra NAV øker risikoen for sykemeldinger og i verste fall uføretrygd i ung alder.

Ivareta vil jobbe for kunnskapsutvikling om pårørendes situasjon.

Økt kunnskap er veien å gå for bedre pårørendeforståelse og økt pårørendeinvolvering i helse-, omsorg- og rehabiliteringstjenestene. Det er behov for forskning om pårørendes livssituasjon og i hvilken grad pårørende inkluderes i tjenestene, både på individ- og systemnivå. Kunnskapsutvikling endrer negative holdninger og skaper en mer positiv kultur i tjenesteapparatet. Gode holdninger og verdier reduserer skam og stigma.

Ivareta vil jobbe for at kriseberedskapen i kommunene også ivaretar pårørende til rusavhengige ved alvorlige kriser, ulykker og plutselige dødsfall.

Pårørende til rusavhengige har etterspurt denne typen bistand i lang tid. Det burde være selvsagt at mennesker i krise får støtte i en slik situasjon. Ivareta vil arbeide for at kommunene får en tydeligere plikt til å inkludere overdoser og selvmord i den kommunale beredskapen.

Ivareta vil jobbe for en ruspolitikk som tar utgangspunkt i at rusavhengighet er en sykdom.

Bøter og fengselsstraff skal ikke benyttes for bruk og besittelse til eget bruk. Mange pårørende får økonomiske utfordringer fordi de altfor ofte betaler den rusavhengiges gjeld. Som pårørendeorganisasjon og representant for tredjepart mener vi at legalisering ikke er løsningen. Avkriminalisering må kombineres med opprustning av helse- og omsorgstilbud.

Ivareta vil jobbe for at pårørende prioriteres i kommunenes forebyggende innsats.

Ivareta vil jobbe for at pårørende inkluderes i kommunenes indikative forebyggingstiltak (forebygging rettet mot utsatte grupper i befolkningen). Ivareta vil jobbe for at søsken til rusavhengige får tilbud om støtte og faglig bistand ved behov. Vi vet at søsken har en økt risiko for å utvikle psykiske vansker som følge av belastninger i barndommen. God forebygging er nødvendig for den enkeltes helse og samtidig viktig i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss i sekretariatet?

Send oss en e-post