Hjelp ved narkotikarelatert død

Prosjektperiode 

01.01.202031.12.2022

Forsker 

Hilde-Margit Løseth

Hovedveileder 

Kari Dyregrov 

Bakgrunn

Bakgrunn. 260 mennesker dør årlig av narkotikabruk i Norge. En SR fant 6-7 studier om etterlatte etter narkotikarelatert død (NRD) på verdensbasis. Høgskulen på Vestlandet driver forskningsprosjektet Etterlatte etter narkotikarelatert død (END) som et internasjonalt nybrottsarbeid. Tre arbeidspakker (AP) inngår i END og danner en helhet: AP1. Studie av konsekvensene, behov for hjelp, og erfaringer med hjelpetiltak – ETTERLATTES perspektiv AP2. Studie av kommunale helse- og velferdstjenester til etterlatte ved NRD – HJELPERES perspektiv AP3. En samarbeidspraksis for å fremme forskningsbasert utdannings- og tjeneste innovasjon– BRUKERE & HJELPERE PHD-PROSJEKTET utgår fra AP2, med samarbeid til AP3.

Målsetting 

Hovedmålet for Ph.d.-prosjektet er å sikre gode levekår, psykisk helse, livskvalitet og sosial deltakelse til en utsatt og marginalisert gruppe mennesker; etterlatte etter NRD. Basert på ny kunnskap skal grunnlaget for kunnskapsbasert utdanning for helse- og velferdsarbeidere styrkes, og brukertilpassede og effektive kommunale helse- og velferdstjenester for etterlatte utvikles. Brukermedvirkning er svært sentralt i Ph.d.-prosjektet.

Problemstillinger 

1. Hvordan møter helse- og velferdstjenestene etterlatte ved NRD, og hva hindrer og muliggjør hjelp sett fra hjelpernes perspektiv?  
2. Hvordan kan hjelp til etterlatte ved NRD optimaliseres i samspill mellom hjelpeapparatet, de etterlatte selv og frivillige organisasjoner?  
3. Hva kan bidra til implementering av tiltak for etterlatte ved NRD i helse- og velferdsapparatet; på politisk-, institusjonelt-, og individnivå. Design, metode og samarbeid – Ph.d.-prosjektet har et eksplorerende, teoriutviklende og innovativt design for å fylle store kunnskapshull og utvikle tiltak.  
 
Les mer om prosjektet hos Stiftelsen Dam