Bekymringsmelding til Helse- og omsorgskomiteen

«Brukerrådet ved KPHA er særlig bekymret for forslagene om å kutte drastisk i allerede pressede tilbud til barn, ungdom og unge voksne.» 

 

Publisert 30.01.2023

Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo Universitetssykehus er pålagt å gjennomføre omfattende tiltak for å spare kostnader i 2023. Klinikkens brukerråd, med Ivaretas styreleder Kari Sundby som brukerrådsleder, stiller seg kritiske til foreslåtte innsparingstiltak. På bakgrunn av dette ble det 9. januar 2023 sendt en bekymringsmelding til Helse- og omsorgskomiteen og ansvarlig statsråd Ingvild Kjerkol. 

I bekymringsmeldingen presiserer et samlet brukerråd at foreslåtte innsparingstiltak innebærer dramatiske kutt i pasientbehandlingen, som i stor grad vil ramme unge og sårbare pasienter med alvorlige og sammensatte utfordringer. Brukerrådet er bekymret for at forslag om å redusere døgntilbud kan gjøre det utfordrende å utrede og behandle på et tidlig stadium, og å fange opp sammensatte helseutfordringer. Dette kan føre til forlenget sykdomsforløp og økt omsorgsbyrde for pårørende. Et annet foreslått innsparingstiltak er omorganisering av de spesialiserte poliklinikkene og områdefunksjonene. I bekymringsmeldingen understrekes det at de er bekymret for effekten det vil ha på spesialiserte kompetansemiljø og behandlingstilbud i fremtiden. En mulig konsekvens er at spesialkompetanse går tapt og at fremtidig kunnskapsutvikling vil stå på spill.  

Brukerrådet er tydelige på at tiltakene er i strid med Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument til Helse Sør-Øst for 2022, hvor det fremgår at psykisk helsevern og TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser) skal styrkes, og forebygging og kvalitet skal prioriteres. Det er også i strid med varslet opptrappingsplan som skal styrke tilbudet innen psykisk helse ved å øke spesialisthelsetjenestens kapasitet og hindre nedbygging av sengeplasser, samt ha særskilt fokus på tilbud til barn, ungdom og pasienter med samtidige psykiske lidelser og ruslidelser. 

Brukerrådet understreker i bekymringsmeldingen at foreslåtte innsparingstiltak er i strid med Stortings løfter om å styrke behandlingstilbudet til barn, unge og sårbare pasienter inne rus og psykisk helse. De krever at løftene innfris og at Helse- og omsorgskomiteen sammen med ansvarlig statsråd skal sikre et forsvarlig behandlingstilbud til disse pasientgruppene videre i 2023.  

Brukerrådet ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo Universitetssykehus består av representanter fra følgende organisasjoner: A-LARM, ADHD – Norge, Bipolarforeningen, Ivareta, Mental Helse Oslo, SPISFO og WAYBACK.  

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss i sekretariatet?

Send oss en e-post