Ivareta har lenge representert pårørende

 

Vi har jobbet aktivt med brukermedvirkning i mange år og har representert pårørende i flere råd og utvalg.

 • Ekspertgruppe: Nasjonal helse- og sykehusplan
 • Arbeidsgruppe: Nasjonal overdosestrategi 2014-2017
 • Arbeidsgruppe: Selvmord og selvskading
 • Arbeidsgruppe: Levekårsundersøkelse for voksne pårørende
 • Arbeidsgruppe: Stortingsmelding på rusfeltet, Helse- og omsorgsdepartementet
 • Referansegruppe: Fritt behandlingsvalg
 • Referansegruppe: Kameratredning, SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning
 • Referansegruppe: Samhandling på rusfeltet. Et samarbeidsprosjekt mellom Velferdsetaten i Oslo kommune, Oslo universitetssykehus og flere bydeler i Oslo kommune
 • Prosjektgruppe: Mestringsstrategi psykisk helse og rus, Arendal kommune
 • Prosjektgruppe: Naloksonestudien ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, i Oslo kommune
 • Prosjektgruppe: Prosjekt samhandlingsbolig ved bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke i Oslo kommune
 • Prosjekt og styringsgruppe: Samhandlingsbolig bydel Bjerke/bydelssamarbeid
 • Samlokaliseringsprosjektet mellom Akutt avrusning og Rusakuttmottaket, Avdeling rus og avhengighet ved Oslo universitetssykehus
 • Brukerrepresentant i prosjektet «Vi kan», Eigersund
 • Overordnet brukerråd ved Helsedirektoratet
 • Brukerutvalg i Helse Nord-Trøndelag 2016-2017
 • Brukerråd, Arendal kommune
 • Pårørenderepresentant i Mestringsenheten, Sandnes kommune
 • Pårørenderepresentant i Brukerutvalget for LAR, Eigersund
 • Brukerutvalg, NAV Stovner
 • Brukerutvalg, NAV Kongsberg
 • Brukermøte, NAV Modum
 • Anskaffelse – kjøp av tjenester i rusomsorgen, Velferdsetaten i Oslo kommune
 • Utarbeidelse av plan for rus og psykiatri, Moss kommune
 • Opplæringsprogram i familiestøtte for voksne, Hamar kommune/Ottestad kommune
 • Medlem av Kontrollkomisjonen UiO, Dikemark 3

 

Se hvor vi er representert i dag!

Har du spørsmål om brukermedvirkning?

Send oss en e-post