Tilbud til minoritetsetniske pårørende

Prosjektperiode  

01.01.2016-31.12.17

Prosjektleder  

Michael Lindholm  

Bakgrunn  

Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å nå ut til minoritetsetniske pårørende som av ulike grunner ikke har de samme forutsetningene for å søke seg frem til informasjon og tilbud som etnisk norske pårørende har. Mange minoritetsetniske pårørende blir stående i en form for dobbelt vanskelighet fordi de gjør sitt ytterste for å skjule rusbruken, og fordi de ikke vet at de kan søke hjelp. Bakgrunnen for prosjektet bunnet i et ønske om at minoritetsetniske pårørende skal ha like muligheter som andre til å motta hjelp, støtte og veiledning. 

Målsetting og gjennomføring  

Prosjektets målsetting har vært å nå frem til pårørende av rusavhengige med minoritetsetnisk bakgrunn i samarbeid med innvandrerorganisasjoner. Målsettingen bunner i et ønske om at minoritetsetniske pårørende skal ha like muligheter som andre til å motta hjelp, støtte og veiledning. Målgruppen for prosjektet har vært pårørende av rusavhengige med minoritetsbakgrunn. Primært foreldre og søsken, men også venner og bekjente. 

I to år jobbet Ivareta med prosjektet Tilbud til minoritetsetniske pårørende. Gjennom prosjektet så Ivareta at utfordringene pårørende med minoritetsbakgrunn opplever ofte er mange og sammensatte. Mange er svært alene om å skulle takle situasjonen. De er alene med tanke på nettverk, og alene med tanke på forståelse og muligheter i det offentlige hjelpeapparat. 
Ivareta kom i kontakt med flere organisasjoner, frivillige aktører og lavterskeltilbud som bidro til viktige møtepunkter. Møtepunktene i prosjektet har variert fra organisasjoner, kvinnenettverk og lavterskeltilbud med fokus på helse, integrering og mangfold, Oslo kommunes etater, forskningsnettverk, engasjerte ildsjeler og frivillige foreninger. Det å heve kunnskapen om, og bidra til større kjennskap og åpenhet rundt det å være pårørende, har vært hovedfokus.  

Les mer om prosjektet hos Stiftelsen Dam